Khoa Lịch sử

https://his.ued.udn.vn


Chương trình đào tạo ngành sư phạm lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  
       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                      HỆ : Chính quy tập trung       KHÓA 2017    
BẬC: Đại học                                                        NGÀNH ĐÀO TẠO : Sư phạm Lịch sử (4 năm)            
KHOA :  Lịch sử (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN)    
                           
TT Mã học phần TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ HP Ghi    
TC LT TH học trước chú    
        KHỐI KIẾN THỨC CHUNG                  
1 212 2 1512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 2 2 0            
2 213 3 1513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 3 3 0            
3 213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0            
4 212 3 1225 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0            
5 312 2 1885 Tin học đại cương (Tin học CN1) 2 1 1            
6 412 3 1858 Tiếng Anh A2.1 3 3 0            
7 412 4 1859 Tiếng Anh A2.2 4 4 0            
8 316 2 1549 Pháp luật đại cương 2 2 0            
9 001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 (1) (0) (1)            
10 001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 (1) (0) (1)            
11 001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 (1) (0) (1)            
12 001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 (1) (0) (1)            
13 001 0 1269 Giáo dục thể chất 5 (1) (0) (1)            
14 002 0 1264 Giáo dục quốc phòng (4t)                
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 21 20 1            
        KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH                  
15 318 2 1421 Lịch sử văn minh thế giới 2 2 0            
16 317 2 1091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0            
17 318 4 1415 Lịch sử thế giới cổ trung đại 4 4 0            
18 318 4 1414 Lịch sử thế giới cận đại 4 4 0            
19 318 4 1417 Lịch sử thế giới hiện đại 4 4 0            
20 318 5 1423 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 5 5 0            
21 318 4 1422 Lịch sử Việt Nam cận đại 4 4 0            
22 318 4 1426 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 4 0            
23 318 3 1502 Nhân học đại cương 3 3 0            
24 318 3 1411 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 3 3 0            
25 318 3 1368 Kinh tế Việt Nam thời cận đại 3 3 0            
26 318 3 1333 Khảo cổ học đại cương 3 3 0            
27 318 3 1193 Địa phương học 3 3 0            
28 318 3 1060 Chủ nghĩa tư bản cận – hiện đại 3 3 0            
29 318 3 1412 Lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1918 đến nay 3 3 0            
30 318 4 1509 Nhập môn sử học và Lịch sử sử học 4 4 0            
31 318 3 1033 Các cuộc cải cách ở châu Á thời cận- hiện đại 3 3 0            
32 318 3 1990 Việt Nam và ASEAN 3 3 0            
33 318 2 1849 Thực tế chuyên môn 2 0 2            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 62 55 2            
        KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ                  
34 320 2 1641 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2 2 0            
35 318 2 1604 Phương pháp nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy Lịch sử địa phương 2 2 0            
36 320 4 1719 Tâm lý học giáo dục 4 4 0            
37 320 3 1255 Giáo dục học 3 3 0            
38 320 2 1820 Thực hành tâm lý giáo dục 2 0 2            
39 320 2 1593 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục 2 2 0            
40 320 2 1273 Giao tiếp sư phạm 2 2 0            
41 318 3 1437 Lý luận dạy học lịch sử 3 3 0            
42 318 3 1569 Phương pháp dạy học lịch sử 3 3 0            
43 318 3 1566 Phương pháp dạy học các môn xã hội 3 3 0            
44 320 2 1355 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 2 2 0            
45 318 3 1791 Thực hành dạy học (tập giảng tại trường sư phạm) 3 0 3            
46 303 3 1845 Thực tập sư phạm 1 3 0 3            
47 303 3 1846 Thực tập sư phạm 2 3 0 3            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 37 26 11            
        HỌC PHẦN TỰ CHỌN                  
48 331 2 1252 Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính 2 2 0            
49 318 3 1474 Một số vấn đề về triều Nguyễn 3 3 0            
50 303 6 1338 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 6            
51 320 2 1738 Tham vấn tâm lý 2 2 0            
52 318 2 1883 Tin học chuyên ngành (2) 2 2 0            
53 318 3 1473 Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam 3 3 0            
54 318 3 1888 Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam 3 3 0            
55 318 3 1298 Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam 3 3 0            
56 318 3 1030 Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 3 3 0            
57 318 3 1701 Sử liệu học 3 3 0            
58 318 3 1943 Văn hoá Chămpa 3 3 0            
59 318 2 1404 Lịch pháp học 2 2 0            
60 318 3 1902 Toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu 3 3 0            
61 318 2 1471 Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông 2 2 0            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 40 34 6            
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA                                                 160                
Tổng số tín chỉ bắt buộc  120                
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 15                
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra  
Điều kiện tốt nghiệp:       
  Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc                
  Đạt chuẩn đầu ra Tin học                   
  Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu                  
  TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG          
                           
                           
                           

Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây